Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Niebezpiecznik.pl

 Określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży towarów poprzez sklep, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie, przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach Konsumenta.

 

 • 1 Definicje
 1. Sprzedawca - Niebezpiecznik.pl, ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków, NIP: 6572527467
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem sklep.niebezpiecznik.pl
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. 
 5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. 
 7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem.  • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków
 2. Adres e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl
 3. Telefon: 12-44-20244 • 3 Składanie zamówień i zakupy
 1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu korzystając z funkcji dodawania produktu do koszyka, a następnie wybierając z formularza sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podając dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 2. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

 • 5 Płatności 
 1. Kupujący ma następujące metody płatności do wyboru:
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
  2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni od jego złożenia. 
 3. Zamówienie nieopłacone w tym terminie nie zostanie przyjęte do realizacji. 
 4. Sprzedawca nie udostępnia możliwości płatności za pobraniem.

 

 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu.
 2. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynieść do 14 dni roboczych.
 3. Dostawy realizowane są na terenie Polski. 
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w nadzwyczajnych przypadkachwystąpienia niezależnych od niego zdarzeń takich jak np. okoliczności siły wyższej, awarie, epidemie, wprowadzone ustawowo ograniczenia w transporcie przesyłek bądź działalności sklepów internetowych. 

 

 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie do przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument zwraca towar na adres: ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 9 Reklamacje 
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 • 10 Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my (co za niespodzianka!), czyli Niebezpiecznik.pl z siedzibą na Armii Krajowej 12 lok. 64.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu poprawnej obsługi procesu zamówień Sklepie, a także w celu ewentualnego wystawienia faktury oraz obsługi posprzedażowej.
 3. Podstawą przetwarzania danych która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twoja zgoda na przetwarzanie. 
 4. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej. 
 7. Masz prawo:
  1. do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Wnioski dotyczące realizacji wyżej wskazanych praw możesz przesłać na adres kontaktowy sklepu. 
 9. Twoje dane osobowe udostępnimy wyłącznie naszemu partnerowi, firmie Paypro Sp. z o.o. która jest właścicielem serwisu Przelewy24.pl, w celu obsługi płatności i wystawienia dokumentów sprzedaży.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia profilu osobowego.

 

 

 • 11 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje tylko Konsumentom..
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do: 

Niebezpiecznik.pl 

Armii Krajowej 12/64

30-150 Kraków

sklep@niebezpiecznik.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćMoje dane:

Imię i nazwisko: …...………………………………………...…………

Adres: …...………………………………………...…………

 

Data zakupu: …...………………………………………...…………

Data odbioru towaru: …...………………………………………...…………

Nazwa towarów: …...………………………………………...………… …………………………...…………

Podpis konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data …...…………………………………Wiemy, że czytanie regulaminów i polityk prywatności nie należy do najmilszych, ale wierzymy że ci, którzy to robią powinni zostać nagrodzeni. Więc, specjalnie do Ciebie, zdjęcie uroczego misia koala:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl